Jumtu tehniskā apsekošana – jumta diagnostika, defektācijas aktu sastādīšana, nepilnību un brāķu fotofiksācija, ieklātā jumta kvalitātes audits, jumta projekta izstrāde (konstruktīvie risinājumi, mezgli), jumta un fasāžu energoefektivitātes testi un slēdzieni, termogrāfija.

Piedāvājam veikt ēku jumtu tehnisko apsekošanu un atzinuma sastādīšanu. Jumta tehniskais atzinums sastāv no:

  • Jumta seguma defektu foto fiksācijas – apsekošanas gaitā tiek veikta jumta seguma, nesošo konstrukciju, ūdens noteksistēmas  defektu un bojājumu fotografēšana. Kā arī tiek fiksētas vietas, kas nekvalitatīvi vai nepareizi iesegtas, vai arī bojāts jumta segums.
  • Defektācijas akta - tiek novērtēts jumta seguma, nesošo konstrukciju, fasondaļu , ūdens novadsistēmas stāvoklis, noteiktas problēmas - gan jau eksistējošas, gan nākotnē sagaidāmas.
  • Ieteikumi defektu novēršanai - pamatojoties uz sastādīto jumta defektācijas aktu, mūsu ieteikumi, rekomendācijas problēmu novēršanai un esošā jumta stāvokļa uzlabošanai. Tiek apzināti un izstrādāti vairāki iespējamie problēmu novēršanas risinājumi.
  • Jumta remonta darbu tāmju sastādīšana - ja nepieciešams veikt jumta remontu vai jumta seguma nomaiņu, tiek sastādīta darbu izmaksu tāme, ko pasūtītājs var izmantot remontdarbu budžeta plānošanai vai izmantot kā kontroltāmi cenu aptaujas rīkošanai vai publiskajam iepirkumam.  Ja iespējams, piedāvājam vairākus jumta remonta risinājumus. Vienas apsekošanas ietvaros piedāvājam sastādīt līdz trīs dažādām tāmēm.
  • Ieteikumi par jumta apkopi – speciālista konsultācija par jumta plaknes, tekņu un iekšējo noteku tīrīšanu un nelielu jumta remontdarbu veikšanu pašu spēkiem.

 

Pašvaldībām un valsts sektora uzņēmumiem piedāvājam:

Sagatavot atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Lokālo tāmi un Veicamo darbu sarakstu.

Publisko iepirkumu likums paredz: izsludinot publisko iepirkumu, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem pretendentiem un neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei, iepirkuma procedūrā jāsagatavo tehniskā specifikācija, kurā viena no būtiskākajām sastāvdaļām ir atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 sagatavota Lokālā tāme un Veicamo darbu saraksts.