Būvju tehniskā apsekošana ir būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss.

Būves tehnisko apsekošanu veic sekojošos gadījumos:

  • periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās izmantošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem būvnormatīviem un standartiem;
  • pirms būves projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu sākšanas, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem;
  • pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma vai iekonservēšanas);
  • citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Ēku tehniskās apsekošanas pamats ir ēkas vispārīga vizuālā apskate , kuras laikā fiksējam un novērtējam redzamos būves bojājumus. Vizuālās apskates laikā tiek veikta foto fiksācija, kur tiek fiksēti apskates laikā konstatētie bojājumi vai defekti.  Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei .

Padziļināta tehniskā izpēte un konstrukciju vai mezglu atsegšana ir nepieciešama, ja vizuālās apsekošanas laikā konstatēti un fiksēti redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību, noturību vai savādāk tiek bojāts ēkas tehniskais stāvoklis. Tehniskās apsekošanas rezultātā pasūtītājs saņem atzinumu ar secinājumiem un rekomendācijām. Sastādām detalizētu darbu un materiālu tāmi, kā arī pie vajadzības palīdzam izvēlēties būvuzņēmumus, kas varētu šos darbus veikt. Ja nepieciešams varam uzņemties veicamo darbu būvuzraudzību.

Eiro Eksperti piedāvā veikt arī atsevišķu telpu, inženierkomunikāciju vai norobežojošo konstrukciju tehnisko apsekošanu un atzinuma sastādīšanu. Tehniskais atzinums sastāv no:

  • Apsekošanas gaitā konstatēto bojājumu  foto fiksācijas – apsekošanas gaitā tiek veikta konstrukciju defektu un bojājumu fotografēšana. Kā arī tiek fiksētas vietas, kas bojātas nekvalitatīva darba rezultātā.
  • Defektācijas akta- tiek novērtēti un dokumentēti atklātie bojājumi, nekvalitatīvi veiktie darbi un iestrādātie materiāli.
  • Ieteikumi defektu novēršanai- pamatojoties uz sastādīto defektācijas aktu un veiktajām foto fiksācijām, mūsu ieteikumi, rekomendācijas problēmu novēršanai un esošā stāvokļa uzlabošanai. Tiek apzināti un izstrādāti vairāki iespējamie problēmu novēršanas risinājumi.
  • Veicamo darbu tāmju sastādīšana – ja apsekošanas laikā konstatēti bojājumi, kura novēršanai nepieciešams veikt remonta darbus, tiek sastādīta darbu izmaksu tāme, ko pasūtītājs var izmantot   budžeta plānošanai vai izmantot kā kontroltāmi cenu aptaujas rīkošanai.  Vienas apsekošanas ietvaros piedāvājam sastādīt līdz trīs veicamo darbu tāmju variantiem, kas dos pasūtītājam pieņemt lēmumu saskaņā ar pieejamo budžetu.

 

Pašvaldībām un valsts sektora uzņēmumiem piedāvājam:

Sagatavot veicamo darbu un nepieciešamo materiālu tehnisko specifikāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Publisko iepirkumu likums paredz: izsludinot publisko iepirkumu, lai nodrošinātu vienādas iespējas visiem pretendentiem un neradītu nepamatotus ierobežojumus konkurencei, iepirkuma procedūrā jāsagatavo tehniskā specifikācija, kurā viena no būtiskākajām sastāvdaļām ir atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 sagatavota Lokālā tāme un Veicamo darbu saraksts.